Оршил

 

Англи дүрмийн тухай товчхон өгүүлэхүй

а/   Англи хэлээр өгүүлбэр бүтээхэд НЭР ҮГ, ТЭМДЭГ НЭР нь бараг шахам өөрчлөгдөхгүй.

б/   Анхаарах цорын ганц зүйл бол – ҮЙЛ ҮГ ба түүний хувиралууд.

в/   Өөрөөр хэлвэл, үйл үгийг ойлгосон байхад ямар ч өгүүлбэрийг зохион хэлж чадна гэсэн үг.

г/   Үйл үг нь дотроо Gerand, Participle, Infinitive, Modal ба ЦАГ ялгасан дүрэмтэй.

д/  Эдгээрээс нэн төвөгтэй нь цагийн олон өөрчлөлтүүд буюу.

е/  Нийтдээ цаг бол 3 (Past, Present, Future), түүний хэлбэр нь – 3 (Simple, Continuous, Perfect) ба эдгээрийн дундаас Active (Идэвхийт), Passive (Эс идэвхийт) хэвийн 26 хувилбар үүснэ.

ж/  Энэхүү онлайн хичээлд хамрагдсанаар та 1 өгүүлбэрийг монголоор 54 болгож хувиргах ба англи нэг өгүүлбэрийг ч мөн 54 өөр янзаар хэлж бичиж сурна.

Эндээс жишээ болгож 31-ийг харна уу

Идэвхийт хэвийн 25 хувилбар

Эс идэвхийт хэвийн 25 хувилбар