Backe Backe Kuhen

Backe, backe Kuchen

Der Bäcker hat gerufen
Wer will guten Kuchen machen
Der muss haben sieben Sachen
Eier und Schmalz
Zucker und Salz
Milch und Mehl
Safran macht den Kuchen gelb
Schieb, schieb in’n Ofen hinein.

 

Боов боорцог жигнэе –
Жигнэгч зарлан хэлж байна

Боорцог амттай болгоно гэвэл

Долоон зүйлсийг авч иръе:

Өндөг мөн тос

Саахар ба давс

Сүү бас гурил

Гүргэм боорцогийг шарлуулж өгнө

Гулсуул, гулсуул – жигнэх зуух руу

 

Backe Backe Kuhen

Backe, backe Kuchen

Бакке, бакке Күүхэн

Жигнээрэй, жигнээрэй боов=боорцог

Боов боорцог жигнээрэй

 

Der Bäcker hat gerufen
Дэр Баакке хат гэрүүфэн

Жигнэгч бий хэлж=зарлав

Жигнэгч хэлж жингэнэв

 

Wer will guten Kuchen machen
Вэр вил гүүтэн Күүхэн маахн

Хэн=нэгэн хүсэх сайн боов=боорцог хийх

Боов боорцог амттай хийе гэвэл

 

Der muss haben sieben Sachen
Дэр мүс хаабэн зиибэн Заахэн

Хэрэгтэй бий долоо зүйлс

Долоон зүйлс хэрэг болно

 

Eier und Schmalz
Айеэр үнд Шмац

Өндөг ба тос

Өндөг, тос

 

Zucker und Salz
Цүүкэр үнд Саальц

Элсэн=чихэр ба давс

Саахар, давс

 

Milch und Mehl
Милх үнд Меэл

Сүү ба гурил

Сүү ба гурил

 

Safran macht den Kuchen gelb
Сафран махт дэн Күүхэн геэлb

Гүргэм хийдэг боорцог шар

Гүргэм боорцогийг шар болгоно

 

Schieb, schieb in’n Ofen hinein.

Шиб, шиб инн Оофн хинайн.

Гулсуул, гулсуул дотор жигнэх=зуух дотогш

Жигнэх зуух руу гулсуул, гулсуул