Edelweiss

Цагаан уул цэцэг

1.

Цагаан уул цэцэг
Өглөө бүр надтай чи мэндэлдэг
Таарч харуутаа л баярлана
Зовлон зүдгүүрээ ч умартана

2.

Цас мөсний сүүлээр нутаг орноо чимээрэй
Одон дэлбээг  дэлгээрэй
Цагаан уул цэцэг
Чи минь биднээ – наран саран

3.

Хээр талд цэцэгс ч үгүй
Сэтгэлийг минь чи л сэргээнэ
Миний сонголт зөвхөн чам дээр
Бусдын дундаас ганцхан чам дaa.

Edelweiss

1.

Edelweiss, Edelweiss,
Du grüsst mich jeden Morgen.
Seh ich dich, freue ich mich,
Und vergess meine Sorgen

2.

Schmücke die Heimat nach Schnee und Eis,
Blüh’n soll’n deine Sterne.
Edelweiss, Edelweiss,
Ach, ich hab’ dich so gerne.

3.

Keine Blume im Tal
kann mir so wie du gefallen
Nur auf dich fällt meine Wahl
unter Blüten ohne Zahl.

 

 EDELWEISS

1.

Edelweiss, Edelweiss,

Идэлвайс, идэлвайс,

Цагаан уул, цагаан уул

Цагаан уул цэцэг

 

Du grüsst mich jeden Morgen.

Дү грүүст мих йеэдэн Мооргэн

Чи мэдчилдэг надтай бүр өглөө

Чи надтай өглөө бүр мэндэлдэг

 

Seh ich dich, freue ich mich,

Зи иих дих, фроойе их мих

Хардаг би чамайг, баяр=хөөр би надад

Чамайг харуутаа би баярладаг

 

Und vergess meine Sorgen

Үнд феэргэсс майнэ Зооргэн

Ба мартах миний зовлон=шаналгаа

Зовлон зүдгүүрээ умартана

2.

Schmücke die Heimat nach Schnee und Eis,

Шмүүккэ ди Хаймат нах Шнии үнд Айс,

Чимэглээрэй нутаг=орноо сүүлээр цас ба мөс

Цас мөсний сүүлээр нутаг орноо чимээрэй

 

Blüh’n soll’n deine Sterne.

Блүүн зоольн дайне Штернэ

Дэлбээлэх зүйтэй чиний од

Дэлбээлэх нь зүйтэй – чиний однууд

 

Edelweiss, Edelweiss,

Идэлвайс, идэлвайс,

Цагаан уул, цагаан уул

Цагаан уул цэцэг

 

Ach, ich hab’ dich so gerne.

Аах, их хааб дих зо геэрнэ

Өө, би бий чамд тийм=ч тааламжтай

Өө, чи надад тун ч таалагддаг

3.

Keine Blume im Tal

Кайнэ Блүүме им Тааль

Ямар=ч дэлбээлт дотор тал=хөндий

Хээр талд цэцэгс дэлбээлэх цэцэгч үгүй

kann mir so wie du gefallen

канн мир зо ви дү гефааллен

Чадах надад тийм=ч чи баярлуулах

Баярлуулж чи намайг чадна

 

Nur auf dich fällt meine Wahl

Нүр ааүф дих фаальт майнэ Вааль

Зөвхөн дээр чамд унасан миний сонголт

Зөвхөн чамайг л би сонгоно

 

unter Blüten ohne Zahl.

Үүнтэр Блүүтэн оонэ Цааль

Доогуур дэлбээ байхгүй тоо=тооцоолол

Дэлбээ дундаас тооцоололгүйгээр