Pegate

Ricky Martin

 

Pegate

Пегаатэ

Ойртоорой

Дөхөөд ир

 

yo vengo con cosa buena para mi pueblo

йо веэнго кон кооса бүээна пара ми пүээбло

би ирдэг хамт зүйлс сайхан тулд миний түмэн=олон

Түмэн олондоо би сайхан зүйлтэй ирлээ

traigo amor, traigo ese suero

траиго амор, траиго эсе сүээро

авчирав хайр, авчирав энэ эмчилгээ

Хайр агуулсан энэ эмчилгээг би авчирав

que alegra los corazones del mundo entero

ке алеэрга лос корасоонес дэл мүүндо энтеэро

тэр=нь баярлуулдаг зүрхнүүд …ийн дэлхий бүхэл

тэр нь бүхэл дэлхийн зүрхийг баярлуулна

pal dolor pal mal de amores

паль долоор паль маль дэ амоореэс

тулд өвдөлт=зовлон, тулд буруу=зүйл …ийн хайр=сэтгэл

өвчин зовлон, сэтгэл шаналлын эсрэг

nada como el repique de mis tambores

нада коомо эль рэпиике дэ мис тамбоорес

юу=ч=биш шиг нүжигнээн …ийн миний бөмбөр

Миний бөмбөрийн түчигнээнээс илүү зүйл үгүй

que mire hacia la calle dejando atras los problemas

ке миирэ аасиа ла кайе дехандо аатрас лос проблеэмас

тэр=нь хардаг …руу орхидог ар=талд тулгамдсан=асуудлууд

Урагш эгцлэн харж зүдгүүр зовлонг ард үлдээ

que como decía mi madre bailando todo se arregla

ке коомо деэсиа ми маадрэ байлаандо тоодо сэ арреэгла

тэр=нь шиг хэлдэг миний ээж бүжиг бүгд засаж=зохицуулдаг

Ээж минь хэлсэн шиг – бүжиг бүхнийг залуурдна

 

Dahilt

pegate un poco mas

пегаатэ үн пооко мас

тулгаж=наалдуул жижиг илүү

Дахиад жоохон дөхөөд ир

te llaman los tambores

тэ лламан дос тамбоорэс

чамайг дуудаж=байна бөмбөрнүүд

Бөмбөр чамайг дуудаж байна

olvida los temores,

олвиида лос темоорэс

мартаарай айдас

Айдас хүйдсийг мартаарай

que el tiempo se nos va, mujer

ке эл тьеэмпо сэ нос ва мүхеэр

тэр=нь хугацаа тэр бидэнд явдаг бүсгүй

Бүсгүй минь, цаг хугацаа явсаар …

pegate un poco mas

пегаатэ үн пооко мас

тулгаж=наалдуул жижиг илүү

Дахиад жоохон дөхөөд ир

y mueve esas caderas

и мүеэбэ ээсас кадеэрас

ба хөдөлгөдөг эдгээр хөл=гуя

Хөл гуяа хөдөлгөөд өг

mamita cosa buena,

мамиита кооса бүеэна

Жижиг=ээж зүйл сайхан

Ээжхэн минь, болж байна

que a mi me pone mal

ке а ми мэ поонэ маль

тэр=нь …руу над надад хийдэг буруу=зөрүү

намайг хэцүү байдалд оруулж байна

 

2.

Mueve tus caderas muchacha morena

Мүеэбэ түс кадеэрас мүчаача мореэна

Хөдөлгөөрэй чиний хөл=гуя охин бор=царайт

Хар үст охин – хөл гуяа хөдөлгө өө

bailame ese ritmo con sabor a pena

байламээ ээсэ риитмо кон сабор а пеэна

Бүжиглээрэй надад энэ хэмнэл хамт амт=мэдрэмж …руу өвдөлт=гуниг

Гунисан сэтгэлийн хэмнэлд надтай цуг бүжээрэй

y baila pasadita, pasame el chonea

и байла пасадиита, пасаамэ эль чонеа

ба бүжиглэ өнгөрсөн=хугацаа, хажуугаар=өнгөрөх энэрэнгүй=эелдэг

Эелдэг дэргэдүүр чинь бүжиж өнгөрнө

para que te olvides de todas tus penas

пара ке тэ ольвиидэс дэ тоодас түс пеэнас

тулд тэр=нь мартдаг бүх чиний гуниг=зовлон

Гуниг зовлонгоо бүгдийг нь мартахын тулд

y esta noche quiero más,

и эста ноочэ кеэро мас

ба энэ шөнө би=хүснэ илүү

Энэ шөнө би илүү ихийг хүсч байна

esta noche quiero fiesta yeh yeh

эста ноочэ керо фьеэста йеэ йеэ

энэ шөнө би=хүснэ цэнгүүн тийм тийм

Энэ шөнө цэнгэхийг би хүсч байна

hoy no habrá mal que por bien no venga

ой но аабра маль ке пор бьеэн но веэнга

өнөөдөр үгүй бий муу=зүйл тэр=нь тулд сайн үгүй ирдэг

Муу зүйл аз тохиоход өнөөдөр ирэхгүй

unamos los corazónes,

үнаамос лос корасоонес

нэгдэцгээ зүрхнүүд

Зүрх сэтгэлээр нэгдэцгээ

hoy todos somos multicolores

ой тоодо соомос мултиколоореэс

Өнөөдөр бүгд бол олон=өнгөт

Олон арьстан өнөөдөр бүгд цугтаа

 

pégate un poco más

te llaman los tambores

olvida los temores,

que el tiempo se nos va, mujer

pégate un poco más

y mueve esas caderas

mamita cosa buena,

que a mí me pone mal

 

 

Ay Dios !!!

Ай Дьоос !!!

Өө, бурхан

Бурхан минь

 

Y que venga el coro (que venga)

И ке веэнга эль кооро (ке веэнга)

Ба тэр=нь ирдэг найрал=дуу

Найрал дуу явж байг

con todo el amor (que venga)

кон тоодо эль амоор

хамт бүгд хайр

Хайр сэтгэлийн хамт

para nuestros niños (que venga)

Пара нүэстрос нииньос

Тулд бидний хүүхдүүд

Бидний хүүхдийн тулд

que venga la paz (que venga)

ке веэнга ла паас

тэр=нь ирдэг энх=тайван

Энх амгалан ирэхийн төлөө

y que vengan todos ( que venga)

и ке веэнган тоодо

ба тэр=нь явдаг бүгд

Бүгд бидэнд ирэг

a bailar mi pena (que venga)

а байлаар ми пеэна

…руу бүжиглэх миний гуниг=зовлон

Миний зовлонг арилгах

bien pegadito (que venga)

бьеэн пегадиито

сайн тулж=наалдах

Бүр ойртоорой

con mucho cariñito (que venga)

кон мүүчо кариньито

хамт их сэтгэл=зүрх

Сэтгэл дүүрэн

 

Y que vengan ríos de bondad

И ке венгаан рииос дэ боондад

Ба тэр=нь ирдэг голууд …ийн эелдэг=зан

Эелдэг зан гол болж урсаж ирэг

a todos los pueblos de la Tierra

а тоодо лос пүээблос дэ ла Тьеэрра

…руу бүгд түмэн=олон …ийн дэлхий

Тив дэлхийн түмэнд олонд

que no nos podemos olvidar

ке но нос подеэмос олвидаар

тэр=нь үгүй бид чадна мартах

Учир нь бид мартаж чадахгүй

que el amor puro libera y la mentira envenena

ке эл амоор пүро либеэра и ла ментиира энвэнээна

тэр=нь хайр цэвэр чөлөөлөгдөнө ба худал=хэлэх хор

Хор уршгийг арилгах цэвэр хайр ирлээ

que como decia mi madre, bailando todo se arregla

ке коомо десииа ми маадрэ, байландо тоодо сэ арреэгла

тэр=нь шиг хэлдэг миний ээж, бүжиг бүгд засаж=зохицуулдаг

Ээж минь хэлсэн шиг – бүжиг бүхнийг зохицуулна

 

 

pégate un poco más

te llaman los tambores

olvida los temores,

que el tiempo se nos va, mujer

pégate un poco más

y mueve esas caderas

mamita cosa buena,

que a mí me pone mal

 

traigo el suero

траиго эл сүээро

авчирав тэрээр эмчилгээ

Тэр эмчилгээ авчирав

para mi pueblo

пара ми пүээбло

тулд миний түмэн=олон

Түмэн олны төлөө

ay si!!!

Ай си!!!

Өө, тийм

Тийм шүү

cosa buena

кооса бүээна

зүйл сайн

Сайн эд

para quien quiera

пара киеэн киээра

тулд хэн хүсдэг

Хүссэн хүн бүхэнд

la noche entera

ла нооче энтээра

шөнө бүхэлдээ

Бүхэл шөнөдөө