Дүрэм

Кодны тайлбар

Туслах

100 үйл үг

Өгүүлбэрийн бүтэц

Актив 3 = 3

Өөрөөр хэлвэл, актив хэвийн одоо (31), өнгөрсөн (51.1), ирээдүй (81.1)-н 3 хувилбарын дагуу асуулт тавьж хариулт хэлээд бас үгүйсгэж сурах.

Актив 6 = 6

6+4 = 10 буюу актив хэвийн одоо (31, 32), өнгөрсөн (51.1, 51.2, 51.2 +, 51.а, 51.б), ирээдүй (81.1, 81.1+, 81.2)-н 10 хувилбарын дагуу асуулт тавих, хариулт хэлэх, мөн үгүйсгэх.

Жич: англи сурах бичгийн хүснэгтэд 6 хувилбар буй. Харин монгол өгүүлбэртэй харьцуулж үзэхэд 4 хувилбар нэмэгдээд 10 вариант болж задарна.

Актив 6 + Пассив 6 =12

10 + 10 = 20 буюу АКТИВ хэвийн одоо, өнгөрсөн, ирээдүй цагийн энгийн ярианы 6 (10) хувилбар дээр тэдгээрийн тонгоруу хэмээгдэх ПАССИВ хэвийн  6 (10) хувилбар нэмэгдэнэ.

Актив (6+10) + ПАССИВ 6 = 22

(10+17) + 10 = 37 буюу АКТИВ хэвийн одоо, өнгөрсөн, ирээдүй цагийн 16 (27) хувилбар дээр нэмэх нь – ПАССИВ хэвийн  6 (10) 

Актив 16 + ПАССИВ (6+4)

27 + (10 + 17 = 54 буюу АКТИВ хэвийн одоо, өнгөрсөн, ирээдүй цагийн ярианы ба бичгийн нийт 16 (27) ба нэмээд ПАССИВ хэвийн 10 (27) хувилбар