Дүрэм

English is 90% math and the rest is art

Кодны тайлбар

Туслах

Өгүүлбэрийн бүтэц

Актив 4 = 4

Өөрөөр хэлвэл, актив хэвийн одоо (31,32)өнгөрсөн (51.1)ирээдүй (81.1)-н дөрвөн хувилбарын дагуу асуулт тавьж хариулт хэлээд бас үгүйсгэж сурах.

Актив 4 + 6 = 10

Актив хэвийн одоо (31, 32)өнгөрсөн (51.1, 51.2, 51.2 +, 51.а, 51.б)ирээдүй (81.1, 81.1+, 81.2)-н арван хувилбарын дагуу асуулт тавих, хариулт хэлэх, мөн үгүйсгэх.

Жичангли сурах бичгийн хүснэгтэд 6 хувилбар буй. Харин монгол өгүүлбэртэй харьцуулж үзэхэд 4 хувилбар нэмэгдээд 10 вариант болж задарна.

Актив 10 + Пассив 10 = 20

АКТИВ хэвийн одооөнгөрсөн, ирээдүй цагийн энгийн ярианы 10 хувилбар дээр тэдгээрийн тонгоруу хэмээгдэх ПАССИВ хэвийн  10 хувилбар нэмэгдэнэ.

Өмнөх үзсэн 20 дээр нэмээд Актив 17 + ПАССИВ 17 = 57

АКТИВ хэвийн одооөнгөрсөн, ирээдүй цагийн 17 хувилбар ба ПАССИВ хэвийн  17

4-р түвшинг дүүргэсэн байхад СУУРЬ ДҮРМИЙГ гартаа оруулсан байна. Цаана нь үргэлжлүүлж үзэх дараахи 4 дүрэм үлдэнэ:

* Infinitive

* Gerund

* Participle

* Modal