Хурд

А

10 хуруугаар уралдан бичих нь

Бичгийн хурдыг 2 янзаар тодорхойлно:

CPM

Characters Per Minute“

WPM

Words Per Minute”

1 минутад бичигдэх тэмдэгтийн тоо                                                           (алдаатай, буруу ташаа бичигдэх нь хамаагүй – гол нь хурдыг шалгана) 1 минутад бичигдэх үгний тоо                                                                       (үүнд үгийг ямар ч алдаагүй, зөв бичих нь чухалд тооцогдоно)

  • 40 үг бичвэл – дундчаас дээгүүр
  • 100 үг нь – маш хурдтайд тооцогдоно

 Б

Өөрийн бичгийн хурдыг тодорхойлох вебсайт

В

Хөгжөөнт шивэлт (Fun Typing)