Typing

10 хурууны тодорхой байршил

ЗҮҮН ДОЛООВОР хуруугаар 6 үсэг (R, T, F, G, V, B), БАРУУН ДОЛООВОРООР мөн 6 (Y, U, H, J, N, M) үсгийг бичнэ.

АНХААРАХ зүйл:   /а/ 2 долоовор хурууг F, J үсэгнээс салгаж болохгүй. Компьютерийн гар дээр эдгээр үсэгний товчлуурын дунд хэсэгт товгор бий. Тиймээс, товгорнуудыг тэмтрээд бичвэл заавал үсэг харах шаардлага үгүй.

Гэхдээ практик дээр G, H  үсэгний дээр хуруунуудаа байрлуулах нь илүү эвтэйхэн. Учир нь, үл мэдэг жижигхэн товгорнуудыг тэмтэчиж сууснаас 2 хуруугаа үе үе хооронд нь мөргөлдүүлэх маягаар мэдрэмж олж бичих нь иүүтэй хурдан

ЗҮҮН ДОЛООВОР хуруугаар 6 үсэг (R, T, F, G, V, B), БАРУУН ДОЛООВОРООР мөн 6(Y, U, H, J, N, M) үсгийг бичнэ.

ЗҮҮН ДУНД хуруугаар 3 үсэг (D, E, C), БАРУУН ДУНД ХУРУУГААР мөн 3 (K, i, таслал ) бүхий үсэг ба тэмдэгтийг бичнэ.

ЗҮҮН ЯДАМ хуруугаар 3 үсэг (S, W, X), БАРУУН ЯДАМААР мөн 3 (L, O, цэг) үсэг ба тэмдэгтийг бичнэ.

ЗҮҮН ЧИГЧИЙ хуруугаар 3 үсэг (A, Q, Z), харин БАРУУН ЧИГЧИЙГЭЭР 6 (; , “, P, [, ], /) үсэг ба тэмдэгтийг бичнэ.