Гэрчилгээ

 

Англи хэлний суурь дүрмийн тест

 

 31, 32, 51.1, 81.1
31, 32, 51.1, 51.2, 51.2+, 52a, 53, 81.1, 81.1+, 81.2 
31, 32, 51.1, 51.2, 51.2+, 52a, 53, 81.1, 81.1+, 81.2

21, 22, P41.1, P41.2, P41.2+, P42a, P43, F41.1, F41.1+, F41.2 

33, 52b, 54.1, 54.2, 54.3, 54.4, 55, 82.a, 82.b, 83, 84, 85.1, 85.1+, 85.2, 86.a, 86.b, 87, 88

(-)33, P42b, P44.1, P44.2, P44.3, P44.4,(-)55, (-)82.a, (-)82.b, F42, (-)84, F43.1, F43.1+, F43.2, (-)86.a, (-)86.b, F44, (-)88

* Infinitive

* Gerund

* Participle

* Modal